19.6.23

TỰ XUẤT BẢN SÁCH CÁ NHÂN

T XUT BN SÁCH  GII PHÁP XUT BN SÁCH CÁ NHÂN CHO CÁC TÁC GIẢ VIỆT

Xác Đnh Mong Mun Và Mc Tiêu Tr Thành Mt Tác Gi

Hoàng gia đáp: Dù bn là mt nhà giáo, dù bn là mt nhà giáo dc t do hay bn đang là mt doanh nhân, mt nhà nghiên cu, Vic đến vi gii pháp xut bn sách ti hoàng gia chưa bao gi t chi chc v ngh nghip ca mt tác gi,  đây chúng tôi chân quý các giá tr mà mt tác gi chia s trong sách ca mình, chúng tôi thu hiu và đng hành vi tác phm ca h đ hoàn thin nht có th. Chúng tôi thc hin gii pháp xut bn sách Hoàng gia, là còn đ tham vn thêm gc nhìn v mt tác gi khi xut bn sách, sách là mt thc ăn cho tâm hn người đc và còn là mt đa con tin thn cho người viết, sách lan ta tri thc và phng s cho cng đng nhng giá tr sng tt đp, sách giúp rt nhiu nhng con người đi lên trong khó khăn, sách cng c ngun kiến thc thc tin và là gii pháp cho các đ tài nghiên cu khoa hc cha đng tư liu lch s có yếu t kim chng.

 gc đ ca mt nhà giáo dc, sách còn là công c b tr trong gin dy, giáo trình gin dy luôn là sách.

 mt gc đ ca mt nhà kinh doanh, sách là mt phong cách sng mt nét văn háo mà doanh nhân y đang phng s cng đng.

 gc đ khác ca mt nhà khoa hc sách là ngun tài nguyên khám phá và lưu tr đáng giá nht, giúp hc hc hi ca người trước và chia s cho người sau.

 nhiu gc đ, vic xut bn sách cho mt nhà thơ là mt minh chng cho mt ni dung sáng to được kim duyt có công nhân chuyên môn.

Còn đến vi mt t chc doanh nghip, vic t xut bn xây dng t sách cho riêng mình, là con đường ngn nht lan ta giá tr doanh nghip, kiến to văn hóa và trường tn mt cách sâu sc.


Ch Đ Hoc Ni Dung Tác Phm Như Thế Nào Là Phù Hp

Hoàng gia đáp: Hoàng gia xut thân t mt doanh nghip viết sách và t xut bn sách cho người vit. Nên rõ ràng nói v ch đ hoc ni dung cho mt tác phm phù hp là đu rt rõ. Theo chuyên gia tư vn ca chúng tôi vi hơn 100 tác phm đã thc hin thì s phn hi sau khi t xut bn sách, các tác gi rt hài lòng và tâm huyết v ch đ tác phm ca mình. Ngoài ra Hoàng gia còn cung cp thêm gii pháp Chp bút, Viết sách hoàng thành ni dung cho các ý tưởng sách, hoc hoàn thành viết chi tiết và hoàn chuyên sâu cho các bn tho ca tác gi. Trong quá trình thc hin gn như ch đ sách sao cho phù hp vi tác gi và cng đng, tm nhìn cho dòng đi ca quyn sách là đu đã được tư vn thng nht trước vi Tác gi. Đc mt quyn sách có th thay đi mt cuc đi, thì ch đ mà tác gi đã la chn cho cng đng của mình là đúng đn, đc gi có th gii quyết được vn đ ca mình khi hc chn đúng ch đ sách mà đc.

Quy Trình Kim Duyt Xut Bn In Sách Khi T Xut Bn Sách Cá Nhân

Hoàng gia đáp: T xut bn sách, gii pháp xut bn sách cá nhân là mt chương trình đng hành ca hoàng gia đến vi đi ngũ tác gi ca mình. Gii pháp thc hin quy trình xut bn toàn din và ti gin là đu mà các tác gi nhm đến, khi mt đơn v chuyên môn thc hin mt quy trình chuyên môn ca mình h chc chn s quán trit được các ri ro cn có và ti gin ngun lc làm vic trong các b phn chuyên môn. Cơ bn là ngành xut bn sách này là s kết hp gia thc hin chuyên môn trí tu đ to ra ni dung hay cho mt quyn sách. Tiếp theo là thc hin chuyên môn công ngh đ trình bày ni dung trí tu y mt cách chuyên nghip cho sách và thc hin các th tc pháp lý khi in và xut bn. Ri cui cùng là vn hành các c máy sn xut công nghip và nguyên liu đ tr thành mt quyn sách in. Bn đã tht s nhìn thy được quy trình xut bn sách tr nên ti gin nht khi giao phó cho mt doanh nghip chuyên môn.

Quy trình kim duyt mt tác phm có th là:

Gi ni dung bn tho đến đơn v xut bn xem xét

Nhà c vn chuyên s liên h trao đi, giúp bn đnh hướng cho tác phm và dòng đi ca sách

Tiếp tc hoàn thin Tác phm mt mình hoc làm vic vi Team xut bn

Tiến hành các th tc pháp lý xut bn cn thiết

Trình bày và cht bn in

Thc hin in sn xut công nghip

Ra mt sách và thc hin các công vic truyn thông tiếp theo phù hpMọi chi tiết liên hệ - khi bạn muốn xuất bản sách thành công:

+ Hotline: 0777 1428 34 (Mr. Trần Trung Kiên – Tác giả - Cố vấn Tác giả)

+ ZALO: 090 1312118 (Hoàng Gia – Hội Tác giả) / 090 246 7524 (Mr. Trần Trung Kiên)

+ Email: trantrungkien@danhnhan.net

+ Facebook: www.facebook.com/tacgiatrantrungkien

+ Website: www.hoixuatban.com

///---